Sylabusy
linia


powrót do głównej strony

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT INSTALACYJNYCH
Kierunek: Inżynieria Środowiska. Studia: magisterskie niestacjonarne. Przedmiot obowiązkowy.
8 g. wykładów; 16 g. zajęć projektowych i laboratorium komputerowego.


Cel zajęć:
Celem nauczania jest zapoznanie studentów z rozumieniem zasad technologii i organizacji robót instalacyjnych, podstawami procesu inwstycyjnego, korzystaniem z dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz umiejętność sporządzania wyceny kosztów realizacji tych robót.


Tematyka wykładów:

Tematyka dotycząca organizacji
 • Pojęcie procesu inwestycyjnego i inwestycji. Rodzaje inwestycji
 • Cykl życia inwestycji
 • Etapy procesu inwestycyjnego
 • Samodzielne funkcje techniczne
 • Uczestnicy procesu inwestycyjnego
 • Prawa i obowiązki poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego (inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy)
 • Dokumenty budowy

Tematyka dotycząca technologii
 • Roboty ziemne w wykonawstwie wodociągów i kanalizacji (mechanizacja robót, obudowa wykopów)
 • Wykonywanie wodociągów (przejścia przez przeszkody, układanie bezodkrywkowe)
 • Wykonawstwo przewodów kanalizacyjnych
 • Wykonawstwo sieci cieplnych
 • Montaż instalacji wewnętrznych
 • Warunki odbioru, transportu, składowania materiałów stosowanych w budowie wodociągów i kanalizacji
 • Organizacja i bezpieczeństwo pracy przy wykonawstwie robót ziemnych i montażowych

Tematyka ćwiczeń dotycząca organizacji:

Program do ksztorysowania Norma
 • Norma - Praca z katalogami
 • Norma - Praca z cennikami
 • Norma - Tworzenie kosztorysu: działy i pozycje
 • Norma - Tworzenie kosztorysu: układ i sposób wyświetlania
 • Norma - Operacje na przedmiarze
 • Norma - Definiowanie narzutów dla kosztorysu, działów i pozycji
 • Norma - Praca z kosztorysem: edycja i modyfikacje


Warunki zaliczenia przedmiotu:
samodzielne wykonanie kosztorysu obiektu budowlanego na podstawie programu Norma oraz zaliczenie testu ze znajomości programu; obrona projektów z technologii, zaliczenie kolokwium obejmującego materiał z ćwiczeń, zaliczenie materiału wykładowego.


Literatura:

 • Praca zbiorowa pod redakcją M. Połońskiego 2009: Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym. Wydawnictwo SGGW.
 • Praca zbiorowa pod redakcją M. Połońskiego 2008: Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych. Wydawnictwo SGGW.
 • Pisarska E., Połoński M. 2000: Elementy organizacji robót inżynierskich. Wydawnictwo SGGW
 • Jaworski K. (1999). Metodologia projektowania realizacji budowy. PWN Warszawa
 • Jaworski K. (2004). Podstawy organizacji budowy. PWN Warszawa
 • Baur G., Hubrich K (1998). Technologia instalacji wodociągowych i gazowych cz. 1 Instalacje wodociągowe. REA.
 • Błaszczyk W., Stomatello H., Błaszczyk P.(1983). Kanalizacja. Sieci i pompownie. Arkady.
 • Błaszczyk W.,Stomatello H.(1967). Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych. Arkady
 • Dindorf L (1976). Technologia robót sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W.Sz. i P.
 • Perkowski A. (1979). Organizacja i wykonawstwo robót instalacyjnych cz. 1 i cz. 2 Technologia robót. Wyd. Politechniki Warszawskiej.
 • Zwierzchowska A.(2006). Technologie bezwykopowej budowy sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej.

do góry     powrót do głównej strony